<p>Prometna policija</p>
Prometna policijaPu Zadarska
StoryEditor
Plaća je 531 euro

Otvorene prijave za prometnu jedinicu mladeži

Zamolbe se zaprimaju do 14. lipnja 2023. godine, a potrebno ih je osobno dostaviti na propusni ured Policijske uprave Zadarske, Ulica bana Josipa Jelačića br. 30 u Zadru

Od strane Grada Zadra, Upravnog odjela za gradsku samoupravu i opće poslove za 2023. godinu, izdvojena su novčana sredstva za 20 pripadnika Prometne jedinice mladeži. Uvijet za prijem u Prometnu jedinucu mladeži je da kandidat ima prebivalište na području Grada Zadra (Crno, Kožino, Petrčane, te otoci koji administrativno pripadaju Gradu zadru), a ukoliko ostane slobodnih mjesta ista se mogu popuniti i kandidatima koji nemaju prebivalište na području Grada Zadra. (Grad Zadar, Dopis: KLASA: 340-01/23-01/421, URBROJ: 2198/01-14-23-2 od 29. svibnja 2023. godine)   

Pripadnici prometne jedinice mladeži moraju ispunjavati slijedeće uvijete propisane prema pravilniku (NN 148/08) o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica:

mora imati navršenih 16 godina života ili više 

primjeren u učenju, ponašanju i radu

mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medicine.

prednost imaju kandidati koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije, te pripadnici koji su prošli obuku.

Pripadnicima prometnih jedinica mladeži, kada obavljaju poslove tih jedinica, pripada naknada u visini koju odredi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave  (531,00 eura/4000 kn).

Program osposobljavanja pripadnika prometnih jedinica obuhvaća:

1. prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu,

2. pravila prometa,                                                  

3. prometne znakove,

4. upravljanje prometom i pružanje pomoći sudionicima u prometu.

Obrazac za prijem u Prometnu jedinicu mladeži možete preuzeti kod policijskog službenika na propusnom uredu Policijske uprave zadarske ili preuzeti na poveznici

Zamolbe će se zaprimati do 14. lipnja 2023. godine, a potrebno ih je osobno dostaviti na propusni ured Policijske uprave Zadarske, Ulica bana Josipa Jelačića br.30 u Zadru

Nepotpuno ispunjeni  obrasci u kojima nedostaju potvrde od škole i liječnika opće prakse neće se razmatrati.

30.05.2023., 09:07h
29. rujan 2023 01:35